BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
SĄDU OKRĘGOWEGO W TORUNIU

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Struktura organizacyjna / Kurator Okręgowy /

Treść strony

Informacje podstawowe

Adres: ul. Plac F. Skarbka 7/9, 87-100 Toruń
Przyjmowanie interesantów: II piętro - pokój nr 1
(II piętro, w biurowcu "Energa" na rogu ulicy
Żółkiewskiego oraz ulicy Skłodowskiej-Curie)
Fax: (56) 62 31 568
e-mail: kurator_okregowy@torun.so.gov.pl

Kurator Okręgowy
Jolanta Parzych

Adres: ul. Plac F. Skarbka 7/9, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 67 69 598
e-mail: kurator_okregowy@torun.so.gov.pl

Zastępca Kuratora Okręgowego
Krzysztof Bunda

Adres: ul. Plac F. Skarbka 7/9, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 67 69 598
e-mail: kurator_okregowy@torun.so.gov.pl

 


W oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Kuratorami sądowymi są:

 • zawodowi kuratorzy sądowi,
 • społeczni kuratorzy sądow.

Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.
W Sądach Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego utworzone są Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujące orzeczenia w sprawach karnych oraz w sprawach rodzinnych. Kuratorską służbę sądową na obszarze właściwości sądu okręgowego stanowią zawodowi kuratorzy sądowi.
Kurator Okręgowy odpowiada przed Prezesem Sądu Okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec Prezesa Sądu Okręgowego i organów kolegialnych sądu.

Do zakresu działania kuratora okręgowego w szczególności należy:

 • wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu,
 • koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania,
 • reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz,
 • nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej,
 • kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji; w uzasadnionych wypadkach dokonanie kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta kurator okręgowy może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej,
 • udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich,
 • przygotowanie planu etatów kuratorskich i obsługi administracyjnej w okręgu oraz projektu rozdziału etatów pomiędzy poszczególne jednostki,
 • opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich,
 • występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu,
 • nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi,
 • organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu,
 • nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej,
 • określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego,
 • rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa sądu okręgowego.

Do zakresu działania Kuratora Okręgowego  zgodnie z Ustawą o kuratorach sądowych w szczególności należy  wykonywanie działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby  sądowej w okręgu, w tym nadzór personalny, merytoryczny i finansowy oraz czynności  nadzoru administracyjnego nad działalnością  kuratorskiej służby sądowej zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października  2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością  administracyjną sądów.

 

 • opublikował: Katarzyna Kucharska
  data publikacji: 2016-08-25 10:10
 • zmodyfikował: Katarzyna Kucharska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-20 11:23

Stopka adresowa

 • Sąd Okręgowy w Toruniu

  ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
  NIP: 956-10-33-616
  REGON: 000571493
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe:

  tel. (56) 61-05-600
  fax (56) 65-55-706
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00-18:00
  wtorek - piątek 8:00-15:00

  Biuro Obsługi Interesanta, Krajowy Rejestr Karny
  poniedziałek 7:15-18:00
  wtorek - piątek 7:15-15:15

  Czytelnia akt:
  poniedziałek - piątek 9:00-15:00

  Kasa
  poniedziałek - piątek 8:30-14:00

   

   

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek 7:15 -18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
   

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony