BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
SĄDU OKRĘGOWEGO W TORUNIU

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Struktura organizacyjna / Oddziały / Oddział Administracyjny / Biuro Obsługi Interesanta /

Treść strony

Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Piekary 51, 87 - 100 Toruń
tel. (56) 61 05 551
tel. (56) 61 05 552
tel. (56) 61 05 553


e-mail: boi@torun.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism w typowych sprawach sądowych i wydaje zamówione dokumenty.

BOI nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

Zasady udzielania informacji przez telefon

Zgodnie z §97 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2316), pracownicy BOI udzielają telefonicznie informacji jawnych o toczących się sprawach po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury sprawy lub oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postępowania nieprocesowego i przedmiotu sprawy.

Zakres udzielanych informacji:

1. dane tożsame z udostępnianymi na wokandzie sądowej:
-  imiona i nazwiska sędziów,
-  sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania na dany dzień, z oznaczeniem godzin, na które są wyznaczone,
-  imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron,
- imiona i nazwiska świadków, biegłych i tłumaczy wezwanych na posiedzenie lub rozprawę, z oznaczeniem godzin, na która są wezwani;

2. informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, orzeczono o kosztach ect.).

Uwaga: Nie podaje się informacji o imionach i nazwiskach stron oraz wezwanych osób w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 70 ust. 4 rozporządzenia.

Zasady udzielania informacji drogą elektroniczną

Zgodnie z § 98 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015 r., poz. 2316):

Osoba będąca stroną, uczestnikiem postępowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą może uzyskać
w postaci elektronicznej informacje w sprawie, do których uzyskania jest uprawniona, gdy złoży drogą elektroniczną - podając imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy - zapytanie do Sądu Okręgowego:

 1. podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

 2. poprzez ePUAP,

 3. z adresu poczty elektronicznej, uprzednio wskazanego (osobiście lub w piśmie procesowym) jako adresu służącego do otrzymywania informacji jawnych o wskazanej sprawie.

Zgodnie z § 99 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015 r., poz. 2316):

Na zapytania (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone do Sądu drogą elektroniczną, przez osoby inne niż te, o których mowa w § 98 rozporządzenia, podpisane:

   za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez ePUAP – udziela się informacji drogą elektroniczną, tak jak na zapytanie złożone drogą pisemną, z własnoręcznym podpisem,

  podpisane innym rodzajem podpisu elektronicznego – udziela się informacji, tak jak telefonicznie (patrz wyżej).


Do zadań punktów obsługi interesantów należy w szczególności:

 1. informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw;
 2. udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych;
 3. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych;
 4. informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw;
 5. udostępnianie akt spraw, a w szczególności protokołów sporządzonych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk stronom i osobom uprawnionym.  

Uprzejmie informujemy, iż dwóch pracowników Sądu Okręgowego w Toruniu posługuje się językiem migowym (PJM) w stopniu podstawowym.

W związku z powyższym osoby chcące skorzystać z pomocy winny zgłosić ten fakt - w formie pisemnej lub osobiście - w Biurze Obsługi Interesanta - co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Zgłoszenia można przesłać również faxem na nr 56/ 655 57 06 lub w wersji elektronicznej na adres e-mail boi@so.torun.pl.

Dodatkowo, Sąd Okręgowy w Toruniu uruchomił świadczenie usług tłumacza języka migowego on-line w systemie Toktutok.
Korzystanie z ww. usługi możliwe jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00, w siedzibie Sądu Okręgowego w Toruniu, ul. Piekary 51.
W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesanta, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu.

 • opublikował: Violetta Łubkowska
  data publikacji: 2012-10-30 11:18
 • zmodyfikował: Joanna Lubańska
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-25 08:28

drukuj całą stronę

Stopka adresowa

 • Sąd Okręgowy w Toruniu

  ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
  NIP: 956-10-33-616
  REGON: 000571493
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe:

  tel. (56) 61-05-600
  fax (56) 65-55-706
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00-18:00
  wtorek - piątek 8:00-15:00

  Biuro Obsługi Interesanta, Krajowy Rejestr Karny
  poniedziałek 7:15-18:00
  wtorek - piątek 7:15-15:15

  Czytelnia akt:
  poniedziałek - piątek 9:00-15:00

  Kasa
  poniedziałek - piątek 8:30-14:00

   

   

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek 7:15 -18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
   

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony