BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
SĄDU OKRĘGOWEGO W TORUNIU

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Informacje / Skargi i wnioski /

Treść strony

Skargi i wnioski

Tryb składania i rozpatrywania  skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Na podstawie art. 41a § 1-4, 41b § 1-4 i 41c § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. 2012.524) ustala się następujący tryb składania i rozpatrywania skarg i wniosków:                                                                                              

 1. Skargi i wnioski przyjmują pracownicy Biura Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Toruniu.
 2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
  - na piśmie na adres: Sąd Okręgowy w Toruniu, ul. Piekary 51, 87-100 Toruń, w tym także za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: boi@torun.so.gov.pl,
  - w formie ustnej do protokołu.
 3. W przypadku wniesienia skargi lub wniosku do protokołu winna być zamieszczona data wniesienia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzła treść skargi lub wniosku oraz, w razie potrzeby, sygnatura akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek. Protokół jest podpisywany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek.
 4. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
 5. Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, skarżący lub wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 6. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
 7. Skargi i wnioski, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegające zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
 8. Skargi lub wnioski dotyczące czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
 9. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 10. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
 11. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
 12. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.

                                                                                                                                                                                         

 • autor informacji: Maciej Jabłonecki
  data wytworzenia: 2012.05.18
 • opublikował: Adam Cyrwus
  data publikacji: 2012-05-18 14:53
 • zmodyfikował: Katarzyna Kucharska
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-03 13:20

drukuj całą stronę

Stopka adresowa

 • Sąd Okręgowy w Toruniu

  ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
  NIP: 956-10-33-616
  REGON: 000571493
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe:

  tel. (56) 61-05-600
  fax (56) 65-55-706
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00-18:00
  wtorek - piątek 8:00-15:00

  Biuro Obsługi Interesanta, Krajowy Rejestr Karny
  poniedziałek 7:15-18:00
  wtorek - piątek 7:15-15:15

  Czytelnia akt:
  poniedziałek - piątek 9:00-15:00

  Kasa
  poniedziałek - piątek 8:30-14:00

   

   

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek 7:15 -18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
   

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony