BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
SĄDU OKRĘGOWEGO W TORUNIU

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Informacje / Biegli sądowi /

Treść strony

Biegli sądowi

Informacja Fundacji Alternova w Zielonej Górze dotycząca istotnych warunków, na jakie należy zwracać uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biegłego sądowego.

 • opublikował: Ewelina Gawron
  data publikacji: 2017-08-28 13:31
 • opublikował: Ewelina Gawron
  data publikacji: 2017-08-28 13:32

 

Zaproszenie zrzeszenia BOMIS – Porozumienie Rzeczoznawców, adresowane do biegłych sądowych z listy tut. Sądu w zakresie:

- mechaniki, maszyn, urządzeń,

- wyceny ruchomości,

- wyceny wartości maszyn i urządzeń

do odbycia szkolenia „Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji”, które odbędzie się dnia 26 sierpnia 2017 r. w Katowicach oraz dnia 2 września 2017 r. w Poznaniu.

Program szkolenia w załączniku.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.rzeczoznawcy.bomis.pl, a szerszy kontekst zagadnień na stronie www.bomis.pl.


 

Zaproszenie na obrady Piętnastej (XV) Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych, które odbędą się w dniach 27-28 kwietnia 2017 r. w Częstochowie.

Program obrad w załączonym niżej pliku.

 • opublikował: Joanna Lubańska
  data publikacji: 2017-03-24 12:06

 

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne podjęło działania zmierzające do objęcia biegłych sądowych oraz innych osób pełniących fukcje biegłego w postępowaniach procesowych ubezpieczeniem o odpowiedzialności cywilnej.

Więcej o Programie Ubezpieczenia Odpowiedzialności Zawodowej Biegłego w załączonym pliku.

 • opublikował: Joanna Lubańska
  data publikacji: 2017-02-17 09:41
 • zmodyfikował: Joanna Lubańska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-16 14:16

 

Informacja dla biegłych sądowych z dziedziny psychologii i pedagogiki.


 

Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu do lekarzy

 

 

 


 

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133).

Dla dokonania oceny spełnienia przez osobę ubiegającą się o ustanowienie biegłym sądowym przesłanek określonych w § 12 ust. 1 rozporządzenia, celowym jest złożenie przez nią następujących dokumentów:
 

 1. klauzuli informacyjnej dla kandydatów ubiegających się o ustanowienie biegłym sądowym (klauzula do pobrania poniżej)
 2. wniosku skierowanego do Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat na biegłego wnosi);
 3. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 4. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 5. oświadczenia czy jest prowadzone przeciwko niej postępowanie karne;
 6. oświadczenia czy ubiegała się już o funkcję biegłego i czy pełni ją (bądź pełniła) przy innym sądzie okręgowym;
 7. oświadczenia czy była już powołana do wydania opinii w charakterze biegłego ad hoc;
 8. informacji z Krajowego Rejestru Karnego;
 9. odpisów dyplomów, świadectw itd. potwierdzających posiadanie wykształcenia ogólnego oraz kierunkowego związanego z dziedziną ustanowienia - (lekarz składający wniosek powinien posiadać I lub II stopień specjalizacji);
 10. dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenia zawodowe;
 11. zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu;
 12. oświadczenia czy nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz czy uprawnienia zawodowe nie zostały ograniczone bądź zawieszone;
 13. zaświadczeń i świadectw ukończenia kursów, szkoleń, uczestnictwa w konferencjach naukowych itp., a więc dokumentów potwierdzających stałe podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie wiedzy;
 14. cv lub życiorys zawodowy;
 15. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanowienia biegłym i w celu wykonywania funkcji biegłego po ustanowieniu;
 16. opinii z zakładu pracy, a w przypadku osoby wykonującej wolny zawód przedstawienie opinii organizacji zawodowej do której osoba ta należy;
 17. rekomendacji, że kandydat, daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego sądowego;
 18. dowodu wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (należy uiścić na konto Urzędu Miasta Torunia w kasie Urzędu Miasta lub Banku Millenium na numer konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799).
   

 

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących biegłych sądowych udziela kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Toruniu; tel. (56) 61 05 623.


Regulacje prawne dotyczące biegłych sądowych

Przepisy regulujące status i czynności biegłych:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) - Dz. U. Nr 98, poz. 1070, dział IV rozdz.6, z późn. zm.
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych - Dz. U. Nr 15, poz. 133, z późn. zm.
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. o czynnościach komorników - Dz. U. Nr 10, poz. 52 z późn. zm. (§ 46 - 48).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - Dz. U. Nr 250, poz. 1883, z późn. zm.

Przepisy prawa procesowego:

 1. Kodeks postępowania cywilnego.
 2. Kodeks postępowania karnego.
 3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r.).

Należności biegłych sądowych :

Podstawę obliczenia wynagrodzenia biegłych sądowych za wykonaną pracę stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. W 2015 roku kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi  1 766,46 zł (art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawy budżetowej na rok 2015, Dz. U. z 2015 r. poz. 153).
W przypadku, gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego.

Przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych:

-Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. poz. 508) w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym i w postępowaniu cywilnym z dnia 30.04.2013 r. (Dz. U. poz. 518)

-Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych -(Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.) art. 89 - 93 kpc.

-Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997.89.555 ze zm.) art. 618f - 618i, 618k, 618l kpk

-Ustawa budżetowana na rok 2016 r. z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 153).

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

 • opublikował: Katarzyna Kucharska
  data publikacji: 2018-06-19 13:41
 • zmodyfikował: Katarzyna Kucharska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-19 13:43

 


Sąd Okręgowy w Toruniu uprzejmie informuje, iż biegli ustanowieni przy tutejszym sądzie są zobligowani do uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu.

 


Poniżej zamieszczona została lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu.

 • opublikował: Katarzyna Kucharska
  data publikacji: 2018-06-19 14:08

Zamieszczone na liście dane mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.

Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133) kompletne listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym. 

Przydatne linki:
http://sadowibiegli.pl

 • opublikował: Katarzyna Kucharska
  data publikacji: 2014-04-24 11:51
 • zmodyfikował: Katarzyna Kucharska
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-26 12:10

drukuj całą stronę

Stopka adresowa

 • Sąd Okręgowy w Toruniu

  ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
  NIP: 956-10-33-616
  REGON: 000571493
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe:

  tel. (56) 61-05-600
  fax (56) 65-55-706
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00-18:00
  wtorek - piątek 8:00-15:00

  Biuro Obsługi Interesanta, Krajowy Rejestr Karny
  poniedziałek 7:15-18:00
  wtorek - piątek 7:15-15:15

  Czytelnia akt:
  poniedziałek - piątek 9:00-15:00

  Kasa
  poniedziałek - piątek 8:30-14:00

   

   

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek 7:15 -18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
   

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony