BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
SĄDU OKRĘGOWEGO W TORUNIU

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Struktura organizacyjna / Wydziały / IX Wydział Karny Odwoławczy /

Treść strony

IX Wydział Karny Odwoławczy

Informacje podstawowe

Adres: ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
Przyjmowanie interesantów: II piętro - pokój nr 206
Telefon: (56) 61 05 607
Fax: (56) 65 55 705
e-mail: karny_odwolawczy@torun.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (56) 61 05 551
tel. (56) 61 05 553

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - piątek: 8:00 - 15:00


 

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Aleksandra Nowicka

Adres: ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 61 05 632, Fax: (56) 65 55 705
e-mail: karny_odwolawczy@torun.so.gov.pl


 

Kierownik Sekretariatu
Beata Antkowiak

Adres: ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 61 05 607, Fax: (56) 65 55 705
e-mail: karny_odwolawczy@torun.so.gov.pl


 

Właściwość miejscowa

Sąd Okręgowy w Toruniu - Wydział IX Karny Odwoławczy rozpoznaje środki odwoławcze (apelacje, zażalenia) od orzeczeń:

 • Sądu Rejonowego w Brodnicy
 • Sądu Rejonowego w Chełmnie
 • Sądu Rejonowego w Golubiu - Dobrzyniu
 • Sądu Rejonowego w Grudziądzu
 • Sądu Rejonowego w Toruniu
 • Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

Właściwość rzeczowa

Sąd Okręgowy w Toruniu IX Wydział Karny Odwoławczy rozpoznaje środki odwoławcze w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia – apelacje i zażalenia na orzeczenia zamykające drogę do wydania wyroku, a nadto rozpoznaje inne sprawy przewidziane  ustawą.

Skarga kasacyjna

Od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie może być wniesiona kasacja.
Do wniesienia kasacji uprawnione są strony. Strona, która nie zaskarżyła orzeczenia sądu pierwszej instancji, nie może wnieść kasacji, jeżeli orzeczenie sądu pierwszej instancji utrzymano w mocy lub zmieniono na jej korzyść. Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny a także Rzecznik Praw Obywatelskich, może wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie. Rzecznik Praw Dziecka może wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie, jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia praw dziecka.
Kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchybień wymienionych w art. 439 kpk lub innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło mieć ono istotny wpływ na treść wyroku. Kasacja nie może być wniesiona wyłącznie w powodu niewspółmierności kary.
Warunkiem wniesienia kasacji jest złożenie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku (dla oskarżonego   pozbawionego  wolności,  który nie ma obrońcy i – pomimo złożenia wniosku o doprowadzenie go na termin rozprawy, na którym ogłoszono wyrok – nie był obecny podczas ogłaszania wyroku, termin  do złożenia wniosku  biegnie od daty doręczenia mu wyroku), wniosku o doręczenie odpisu tego wniosku wraz z uzasadnieniem. Kasacja musi być sporządzona i podpisana przez adwokata. Kasację wnosi się do Sądu Najwyższego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Toruniu.
Opłata od kasacji - patrz Opłaty.

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

Sąd Okręgowy w Toruniu IX Wydział Karny Odwoławczy rozpoznaje skargi strony, a w sprawach karnych również pokrzywdzonego, nawet jeśli nie jest stroną, której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone na skutek działania lub bezczynności sądu lub prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze.
Skargę dotyczącą przewlekłości postępowania sądowego składa się do sądu, przed którym toczy się postępowanie, zaś skargę dotyczącą przewlekłości postępowania przygotowawczego wnosi się do prokuratora prowadzącego lub nadzorującego to postępowanie. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.
Opłata od skargi – patrz Opłaty.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki – Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.

Wydział IX Karny Odwoławczy zajmuje się również rozpoznawaniem spraw o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem Sądu Rejonowego z obszaru właściwości miejscowej w pierwszej instancji.

Koszty sądowe

Opłacie podlega:

 • kasacja – 450 zł
 • skarga – 100 zł
 • wniosek o wznowienie postępowania w sprawie o przestępstwo – 150 zł
 • wniosek o wznowienie postępowania w sprawie o wykroczenie – 100 zł

Opłaty kancelaryjne

Za zaświadczenie i odpisy, wydane z akt sprawy na wniosek stron, pobiera się opłatę od wnioskodawcy, w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

Za kserokopie dokumentów, wydane z akt sprawy na wniosek stron, pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą stronę.

Ustawodawca nie przewidział możliwości zwolnienia od uiszczenia tej opłaty.


 

 • opublikował: Adam Cyrwus
  data publikacji: 2011-03-07 14:48
 • zmodyfikował: Katarzyna Kucharska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-18 09:30

drukuj całą stronę

Stopka adresowa

 • Sąd Okręgowy w Toruniu

  ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
  NIP: 956-10-33-616
  REGON: 000571493
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe:

  tel. (56) 61-05-600
  fax (56) 65-55-706
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00-18:00
  wtorek - piątek 8:00-15:00

  Biuro Obsługi Interesanta, Krajowy Rejestr Karny
  poniedziałek 7:15-18:00
  wtorek - piątek 7:15-15:15

  Czytelnia akt:
  poniedziałek - piątek 9:00-15:00

  Kasa
  poniedziałek - piątek 8:30-14:00

   

   

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek 7:15 -18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
   

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony