BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
SĄDU OKRĘGOWEGO W TORUNIU

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Struktura organizacyjna / Wydziały / VIII Wydział Cywilny Odwoławczy /

Treść strony

VIII Wydział Cywilny Odwoławczy

Informacje podstawowe

Adres: ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
Przyjmowanie interesantów: I piętro - pokój nr 123
Telefon: (56) 61 05 664
Fax: (56) 65 55 706
e-mail: cywilny_odwolawczy@torun.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (56) 61 05 551
tel. (56) 61 05 553

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - piątek: 8:00 - 15:00


 

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Hanna Matuszewska

Adres: ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 61 05 624, Fax: (56) 65 55 706
e-mail: cywilny_odwolawczy@torun.so.gov.pl


 

Kierownik Sekretariatu
Anna Kozłowska

Adres: ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 61 05 664, Fax: (56) 65 55 706
e-mail: cywilny_odwolawczy@torun.so.gov.pl


 

Właściwość miejscowa

Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy rozpoznaje środki odwoławcze (apelacje, zażalenia) od orzeczeń:

 • Sądu Rejonowego w Brodnicy
 • Sądu Rejonowego w Chełmnie
 • Sądu Rejonowego w Golubiu - Dobrzyniu
 • Sądu Rejonowego w Grudziądzu
 • Sądu Rejonowego w Toruniu
 • Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

Właściwość rzeczowa

Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy rozpoznaje środki odwoławcze w sprawach cywilnych oraz w sprawach należących do właściwości sądów rodzinnych.

Skarga kasacyjna

Od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie strona, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka może wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Wniesienie skargi kasacyjnej przez stronę wyłącza – w zaskarżonym zakresie - wniesienie skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka.
Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych.
Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach: o czynsz najmu lub dzierżawy, o naruszenie posiadania oraz w sprawach rozpoznawanych   w postępowaniu uproszczonym.
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego przysługuje także od wydanego przez sąd drugiej instancji postanowienia co do istoty sprawy oraz od postanowienia w przedmiocie odrzucenia wniosku i umorzenia postępowania kończących postępowanie sprawie – w sprawach z zakresu prawa osobowego, rzeczowego i spadkowego i w sprawach o przysposobienie.

Skarga kasacyjna nie przysługuje w sprawach:

 • z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (z wyjątkiem spraw o przysposobienie),
 • o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, chyba że wartość przedmiotu zaskarżenia jest wyższa niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych,
 • dotyczących przepadku rzeczy,
 • zarządu związanego ze współwłasnością lub użytkowaniem,
 • zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza, wyjawienia przedmiotów spadkowych, zarządu spadku nieobjętego oraz zwolnienia wykonawcy testamentu,
 • zniesienia współwłasności i działu spadku, jeżeli wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych,

Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej.

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przysługuje od prawomocnego orzeczenia sądu drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, gdy przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie tego orzeczenia w drodze przysługujących stronie środków prawnych nie była i nie jest możliwa.
Skargę rozpoznaje Sąd Najwyższy, a wnosi się ją do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie w terminie dwóch lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych. Zastępstwo odnosi się także do czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed sądem niższej instancji. Dotyczy to zarówno wnoszenia jak  i uzupełniania braków środków odwoławczych i środków zaskarżenia, wnoszonych za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie.
Przymus adwokacko – radcowski nie obowiązuje w odniesieniu do czynności związanych z wnioskami o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowieniem adwokatów.

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. – Dz.U.Nr 179  poz.1843)

 • skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania wnosi się w toku postępowania w sprawie
 • skargę składa się do sądu, przed którym toczy się to postępowanie

Zażalenie do innego równorzędnego składu sądu drugiej instancji

Na postanowienia sądu drugiej instancji, których przedmiotem są oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego, zwrot kosztów procesu, skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka, odmowa zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia, przysługuje zażalenie do innego składu tego sądu, z wyjątkiem postanowień wydanych w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji.

Koszty sądowe

 • opłacie podlega: skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 623), które przewidują pobranie opłaty od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • opłatę stałą w kwocie 40 zł pobiera się od skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu
 • opłatę stałą w kwocie 100 zł pobiera się od skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku
 • skarga na przewlekłość postępowania podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł

Opłaty kancelaryjne

Rodzaj wniosku wydanego na podstawie akt Wysokość opłaty

poświadczony odpis, wypis lub wyciąg jeżeli w/w dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości

6 zł za każdą stronicę
odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności 

6 zł za każdą stronicę

odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności  6 zł za każdą stronicę
zaświadczenie 6 zł za każdą stronicę
wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy 1 zł za każdą stronicę
wydanie e- protokołu na płycie CD 15 zł*

*zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2014.1296)


 

 • opublikował: Adam Cyrwus
  data publikacji: 2011-03-07 09:41
 • zmodyfikował: Katarzyna Kucharska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-18 09:26

drukuj całą stronę

Stopka adresowa

 • Sąd Okręgowy w Toruniu

  ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
  NIP: 956-10-33-616
  REGON: 000571493
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe:

  tel. (56) 61-05-600
  fax (56) 65-55-706
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00-18:00
  wtorek - piątek 8:00-15:00

  Biuro Obsługi Interesanta, Krajowy Rejestr Karny
  poniedziałek 7:15-18:00
  wtorek - piątek 7:15-15:15

  Czytelnia akt:
  poniedziałek - piątek 9:00-15:00

  Kasa
  poniedziałek - piątek 8:30-14:00

   

   

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek 7:15 -18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
   

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony