BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
SĄDU OKRĘGOWEGO W TORUNIU

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Struktura organizacyjna / Wydziały / VI Wydział Gospodarczy /

Treść strony

VI Wydział Gospodarczy

Informacje podstawowe

Adres: ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
Przyjmowanie interesantów: I Piętro - pokój nr 128
Telefon: (56) 61 05 531
Fax: (56) 61 05 546
e-mail: gospodarczy_wydzial@torun.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (56) 61 05 551
tel. (56) 61 05 553

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - piątek: 8:00 - 15:00


 

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Zbigniew Krepski

Adres: ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 61 05 521, Fax: (56) 61 05 546
e-mail: gospodarczy_wydzial@torun.so.gov.pl


 

Kierownik Sekretariatu
Olimpia Hordyk-Kosińska

Adres: ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 61 05 531, Fax: (56) 61 05 546
e-mail: gospodarczy_wydzial@torun.so.gov.pl


 

Właściwość miejscowa
Sąd Okręgowy w Toruniu - Wydział Gospodarczy rozpoznaje sprawy gospodarcze z obszaru właściwości obejmującego właściwość miejscową Sądu Okręgowego w Toruniu i Włocławku.

Właściwość rzeczowa
Sąd Okręgowy w Toruniu – Wydział Gospodarczy rozpoznaje sprawy gospodarcze, a więc między innymi sprawy:

 • ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, przy czym zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez którąkolwiek ze stron stosunku cywilnego po jego powstaniu nie wyłącza zastosowania przepisów niniejszego działu,
 • ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.),
 • przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub naprawienie szkody z tym związanej oraz zakazanie lub ograniczenie działalności zagrażającej środowisku.

I instancja

 • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa
  75 000 złotych
 • o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną
 • o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji

II instancja

 • apelacje od wyroków wydanych w sprawach gospodarczych rozpoznawanych w I –szej instancji przez Sąd Rejonowy w Toruniu – Wydział Gospodarczy oraz Sąd Rejonowy we Włocławku – Wydział Gospodarczy oraz od postanowień wydanych w sprawach gospodarczych rozpoznawanych w I-szej instancji przez Sąd Rejonowy w Toruniu – Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
 • zażalenia od postanowień wydanych w sprawach gospodarczych rozpoznawanych w I –szej instancji przez Sąd Rejonowy w Toruniu – Wydział Gospodarczy, Sąd Rejonowy w Toruniu – Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,  Sąd Rejonowy we Włocławku – Wydział Gospodarczy

Prowadzone repertoria: GC, GCo, Ga, Gz, GNc, GNs

Koszty sądowe z tytułu poszczególnych czynności

Pozew

 • w sprawach o prawa majątkowe pobiera się opłatę stosunkową, która wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych
  przy czym w razie wniesieniu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym od pozwu pobiera się jedynie czwartą część opłaty
 • w sprawach o prawa niemajątkowe pobiera się opłatę stałą w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia:
  • opłatę stałą w kwocie 2.000 zł pobiera się od pozwu w sprawie o:
   • rozwiązanie spółki
   • wyłączenie wspólnika ze spółki
   • uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki
   • stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki
   • ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki
  • opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od pozwu w sprawie z zakresu ochrony środowiska
  • opłatę stałą w kwocie 1.500 złotych pobiera się od pozwu:
   • w sprawie z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji
   • w sprawie o unieważnienie przetargu
  • opłatę od skargi na orzeczenie zespołu arbitrów w sprawach zamówień publicznych pobiera się zgodnie z art. 34 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Apelacja

 • w sprawach o prawa majątkowe pobiera się opłatę stosunkową, która wynosi 5 % wartości przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych
 • w sprawach o prawa niemajątkowe pobiera się opłatę stałą w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia, przy czym opłata ta nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5000 złotych

Zażalenie

 • piątą część opłaty właściwej dla pozwu w sprawach majątkowych oraz w sprawach niemajątkowych

Zarzuty od nakazu zapłaty

 • trzy czwarte części opłaty właściwej dla pozwu pobiera się od pozwanego

Sprzeciw od wyroku zaocznego

 • połowę opłaty właściwej dla pozwu pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego

Opłaty kancelaryjne

Rodzaj wniosku wydanego na podstawie akt Wysokość opłaty

poświadczony odpis, wypis lub wyciąg jeżeli w/w dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości

6 zł za każdą stronicę
odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności 

6 zł za każdą stronicę

odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności  6 zł za każdą stronicę
zaświadczenie 6 zł za każdą stronicę
wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy 1 zł za każdą stronicę
wydanie e- protokołu na płycie CD 15 zł*

*zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2014.1296)


 

 • opublikował: Adam Cyrwus
  data publikacji: 2011-03-07 09:04
 • zmodyfikował: Katarzyna Kucharska
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-07 10:44

drukuj całą stronę

Stopka adresowa

 • Sąd Okręgowy w Toruniu

  ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
  NIP: 956-10-33-616
  REGON: 000571493
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe:

  tel. (56) 61-05-600
  fax (56) 65-55-706
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00-18:00
  wtorek - piątek 8:00-15:00

  Biuro Obsługi Interesanta, Krajowy Rejestr Karny
  poniedziałek 7:15-18:00
  wtorek - piątek 7:15-15:15

  Czytelnia akt:
  poniedziałek - piątek 9:00-15:00

  Kasa
  poniedziałek - piątek 8:30-14:00

   

   

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek 7:15 -18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
   

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony