BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
SĄDU OKRĘGOWEGO W TORUNIU

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Struktura organizacyjna / Wydziały / IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych /

Treść strony

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Informacje podstawowe

Adres: ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
Przyjmowanie interesantów: Parter - pokój nr 3
Telefon: (56) 61 05 650
Fax: (56) 65 55 706
e-mail:pius@torun.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (56) 61 05 551
tel. (56) 61 05 553

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - piątek: 8:00 - 15:00


 

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Joanna Janiszewska - Ziołek

Adres: ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 61 05 646, Fax: (56) 65 55 706
e-mail: pius@torun.so.gov.pl


 

Kierownik Sekretariatu
Magdalena Zielińska

Adres: ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 61 05 650, Fax: (56) 65 55 706
e-mail: pius@torun.so.gov.pl


 

Właściwość miejscowa

Dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych
W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy.
W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których wniesiono odwołanie od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wojskowego organu emerytalnego albo organu emerytalnego właściwego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Więziennej, właściwy jest sąd, w którego okręgu ma siedzibę ten organ.
W sprawach o roszczenia ze stosunków pomiędzy członkami otwartych funduszy a tymi funduszami lub ich organami właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania członek funduszu.

Dla spraw z zakresu prawa pracy
W sprawach z zakresu prawa pracy powództwo może być wytoczone przed sąd właściwości ogólnej pozwanego bądź przez sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Właściwość rzeczowa

Dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych
Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się sprawy, w których wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących:

 • ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego
 • emerytur i rent
 • innych świadczeń w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji lub w Służbie Więziennej.

Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się także sprawy wszczęte na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie, a także sprawy, w których wniesiono odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz sprawy o roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami.

Przez organy rentowe rozumie się:

 • jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, właściwe do wydania decyzji w sprawach świadczeń
 • kolejowe jednostki organizacyjne
 • wojskowe organy emerytalne oraz organy emerytalne resortów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, a także inne organy wojskowe i organy resortów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości

- właściwe do wydania decyzji w sprawach, o których mowa wyżej, a także Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych.

Do właściwości sądów rejonowych należą sprawy:

 • o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • o świadczenie rehabilitacyjne,
 • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej,
 • o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 • o świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Dla spraw z zakresu prawa pracy
Przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie się sprawy:

 • o roszczenia ze stosunku pracy lub z nimi związane,
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy,
 • o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy,
 • o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
   

Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu pracy o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe, o prawa majątkowe, których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000 zł.


Do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.

Koszty sądowe

Dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych
W toku postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych wydatki ponosi Skarb Państwa.
Opłatę podstawową w kwocie 30 złotych pobiera się wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej  i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Dla spraw z zakresu prawa pracy
Pracownik dochodzący roszczeń od pracodawcy nie uiszcza opłaty od pozwu w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 50.000,00 zł. W tych sprawach uiszcza opłatę podstawową w kwocie 30,00 zł od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 50.000,00 zł uiszcza opłatę stosunkową 5 % od wartości przedmiotu sporu od każdego pisma podlegającego opłacie.
 


 

 • opublikował: Adam Cyrwus
  data publikacji: 2011-03-04 13:48
 • zmodyfikował: Katarzyna Kucharska
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-09 13:11

drukuj całą stronę

Stopka adresowa

 • Sąd Okręgowy w Toruniu

  ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
  NIP: 956-10-33-616
  REGON: 000571493
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe:

  tel. (56) 61-05-600
  fax (56) 65-55-706
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00-18:00
  wtorek - piątek 8:00-15:00

  Biuro Obsługi Interesanta, Krajowy Rejestr Karny
  poniedziałek 7:15-18:00
  wtorek - piątek 7:15-15:15

  Czytelnia akt:
  poniedziałek - piątek 9:00-15:00

  Kasa
  poniedziałek - piątek 8:30-14:00

   

   

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek 7:15 -18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
   

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony