BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
SĄDU OKRĘGOWEGO W TORUNIU

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Struktura organizacyjna / Wydziały / I Wydział Cywilny /

Treść strony

I Wydział Cywilny

Informacje podstawowe

Adres: ul. Piekary 49, 87-100 Toruń,
Przyjmowanie interesantów: I piętro - pokój nr 137
Telefon: (56) 61 05 626
Fax: (56) 61 05 672
e-mail: cywilny@torun.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (56) 61 05 551
tel. (56) 61 05 553

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - piątek: 8:00 - 15:00


 

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Hanna Kraszewska

Adres: ul. Piekary 49, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 61 05 688, Fax: (56) 61 05 672
e-mail: cywilny@torun.so.gov.pl


 

Kierownik Sekretariatu
Justyna Dubanowska

Adres: ul. Piekary 49, 87-100 Toruń
Telefon: (56) 61 05 626, Fax: (56) 61 05 672
e-mail: cywilny@torun.so.gov.pl


 

Właściwość miejscowa

Sprawy osób fizycznych zamieszkałych i podmiotów mających siedzibę w okręgach Sądów Rejonowych:

 • w Brodnicy
 • w Chełmnie
 • w Golubiu - Dobrzyniu
 • w Grudziądzu
 • w Toruniu
 • w Wąbrzeźnie

Właściwość rzeczowa

Wydział Cywilny wyznaczony jest do rozpoznawania spraw cywilnych i rodzinnych należących do właściwości sądu okręgowego jako sądu pierwszej instancji w szczególności w sprawach i postępowaniach o:

 • rozwód,
 • separację,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • separację na zgodny wniosek małżonków,
 • zniesienie separacji,
 • uznanie orzeczenia sądu państwa obcego lub stwierdzenie wykonalności takiego orzeczenia,
 • prawa majątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenie niemajątkowe,
 • ochronę praw autorskich i ochronę innych praw na dobrach niematerialnych, praw dotyczących wynalazków, znaków towarowych,
 • prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przekracza siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
 • rejestrację czasopism, także ukazujących się w formie elektronicznej,
 • uchylenie uchwał spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej lub innych podmiotów.

Prowadzone repertoria: C, Co, Ns, Nc

Koszty sądowe

O opłatach w sprawach cywilnych stanowi ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz. U. z 2010 r.  Nr 90, poz. 594.

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki np. koszty opinii biegłego, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Całą opłatę pobiera się od:

 • pozwu i pozwu wzajemnego
 • wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

Opłaty są stałe lub stosunkowe wynoszące 5% wartości przedmiotu sporu.

Tabela opłat w częściach ułamkowych:

Rodzaj spraw Wysokość opłaty
sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2
pozew w postępowaniu nakazowym 1/4
interwencja uboczna, zażalenie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej 1/5
opłatę pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym

3/4

 
Rodzaje pism i wysokość opłat:

Rodzaj pisma Wysokość opłaty
od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:
 1. oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza

 2. skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny                 

 3. wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora

 4. należności świadka

40 zł

 
 

Rodzaj pozwu Wysokość opłaty
rozwód 600 zł
separacja 600 zł
ochrona dóbr osobistych 600 zł
ochrona niemajątkowych praw autorskich 600 zł
Uwaga! W sprawach o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie
unieważnienie małżeństwa 200 zł
uchylenie uchwały organu spółdzielni 200 zł
uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej      200 zł
przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej 200 zł

 

Rodzaj wniosku Wysokość opłaty stałej
zgodny wniosek o separację (małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci) 100 zł
zniesienie separacji 100 zł
wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite/częściowe 40 zł
rejestracja tytułów prasowych 40 zł
uznanie orzeczenia sądu państwa obcego 300 zł
uznanie ugody zawartej przed sądem zagranicznym 300 zł
stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed sądem zagranicznym 300 zł
wydanie postanowienia co do wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed sądem polubownym 300 zł
stwierdzenie wykonalności orzeczenia zagranicznego sądu polubownego lub ugody zawartej przed zagranicznym sądem polubownym 300 zł

 

Opłaty kancelaryjne

 

Rodzaj wniosku wydanego na podstawie akt Wysokość opłaty

poświadczony odpis, wypis lub wyciąg jeżeli w/w dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości

6 zł za każdą stronicę
odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności 

6 zł za każdą stronicę

odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności  6 zł za każdą stronicę
zaświadczenie 6 zł za każdą stronicę
wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy 1 zł za każdą stronicę
wydanie e- protokołu na płycie CD 15 zł*

*zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2014.1296)


 

 • opublikował: Adam Cyrwus
  data publikacji: 2011-02-25 14:15
 • zmodyfikował: Katarzyna Kucharska
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-06 13:29

drukuj całą stronę

Stopka adresowa

 • Sąd Okręgowy w Toruniu

  ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
  NIP: 956-10-33-616
  REGON: 000571493
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe:

  tel. (56) 61-05-600
  fax (56) 65-55-706
  wyślij wiadomość e-mail

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  Sekretariaty wydziałów:
  poniedziałek 9:00-18:00
  wtorek - piątek 8:00-15:00

  Biuro Obsługi Interesanta, Krajowy Rejestr Karny
  poniedziałek 7:15-18:00
  wtorek - piątek 7:15-15:15

  Czytelnia akt:
  poniedziałek - piątek 9:00-15:00

  Kasa
  poniedziałek - piątek 8:30-14:00

   

   

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek 7:15 -18:00
  wtorek-piątek 7:15 - 15:15
   

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony